Algemeen

Geachte raad,

U ontvangt hierbij de Jaarstukken 2015. Deze zijn opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Door deze jaarstukken leggen wij als college verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting 2015. In 2015 zijn we verder gegaan met het realiseren van de speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen Voortbouwen’. De eerste twee jaar is nu afgerond.

De jaarstukken bestaan uit twee onderdelen: het jaarverslag (hoofdstuk 3 en 4) en de jaarrekening (hoofdstuk 5 tot en met 9). In het jaarverslag staat per programma de vraag centraal of de gestelde doelen uit de programmabegroting 2015 gerealiseerd zijn in 2015. We geven antwoord op de vragen ‘Wat hebben we bereikt’, ‘wat hebben we daarvoor gedaan’ en ‘wat merkt de inwoner ervan?’. Daarnaast tonen we de inzet van middelen door de 4e W-vraag ‘wat heeft het gekost?’ te beantwoorden en geven we de toelichting. In de jaarrekening staat de balans, de programmarekening en de toelichting op de balans. De controleverklaring van de accountant gaat over de jaarrekening en niet over het jaarverslag.

Concept jaarstukken

Programma 1 Sociaal Domein is nog niet definitief. De cijfers in deze jaarstukken zijn verwerkt naar de huidige stand van zaken. Echter, de SVB (voor de PGB’s), de zorgaanbieders en Sociaal Domein Fryslan (SDF) komen naar verwachting respectievelijk 1 juni en medio april met gecontroleerde verantwoordingen voorzien van accountantsverklaringen. Van deze verantwoordingen moet vervolgens intern worden vastgesteld óf en wat de eventuele impact op onze jaarrekening is. Dit betekent met andere woorden dat programma 1 wellicht nog kan wijzigen. Deze wijzigingen hebben echter geen resultaatconsequenties, omdat de effecten (eventuele onttrekkingen en/of toevoegingen) via de reserve Sociaal Domein lopen.

 Het feit dat programma 1 nog niet definitief is, is ook de oorzaak van het ontbreken van het rapport van bevindingen van de accountant. Pas als wij intern hebben vastgesteld of onze jaarrekening aanpassingen behoeft, kan onze accountant de controle van de jaarrekening afronden en de verklaring  en het rapport van bevindingen afgeven.

Kortom:

  • Er is slechts sprake van een concept jaarrekening
  • Op de opgemaakte jaarrekening heeft nog geen openbaarmaking krachtens wettelijk voorschrift plaatsgevonden
  • De accountant heeft nog geen verklaring afgegeven
  • De jaarrekening is nog niet vastgesteld