Balans per 31 december 2015

bedragen x € 1.000

Activa

31 dec 2014

31 dec 2015

Vaste Activa

Materiële Vaste activa

60.589

61.392

Invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut

612

498

Invest.met een economisch nut

37.859

39.013

Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding van

    de kosten een heffing kan worden geheven.

22.118

21.881

Financiele vaste activa

9.206

10.059

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

163

163

Leningen aan Woningcorporaties

6.611

6.553

Overige langlopende leningen

764

718

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd

van één jaar of langer

980

Bijdrage activa in eigendom van derden

1.669

1.646

Totaal Vaste Activa

69.795

71.451

Vlottende activa

Voorraden

4.739

3.151

Niet in exploitatie genomen bouwgrond

2.641

620

Onderhanden werk, waaronder bouwgrond

2.098

2.531

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5.723

5.907

Overige vorderingen

2.781

3.167

Vorderingen op openbaar lichaam

2.942

2.740

Liquide middelen

158

253

Banksaldi

153

253

Kassaldi

5

0

Overlopende activa

2.298

590

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende

begrotingsjaren komen

2.298

590

Totaal Vlottende activa

12.918

9.901

Totaal Activa

82.713

81.352

bedragen x € 1.000

Passiva

31 dec 2014

31 dec 2015

Vaste passiva

Eigen vermogen

30.878

30.774

Algemene reserve

8.663

12.649

Bestemmingsreserves

21.023

15.260

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht

van baten en lasten in de jaarrekening

1.192

2.864

Voorzieningen

10.644

11.050

Voorzieningen

10.644

11.050

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

35.111

33.552

Onderhandse leningen van binnenlandse banken

35.111

33.552

Totaal Vaste passiva

76.633

75.376

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

3.829

4.594

Overige schulden

3.774

3.393

Banksaldi

55

1.201

Overlopende passiva

2.252

1.382

Vooruitontvangen bedragen van openbare lichamen

100

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van

volgende begrotingsjaren komen

2.252

1.282

Totaal Vlottende passiva

6.081

5.976

Totaal Passiva

82.713

81.352

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

2.108

2.021

Brugstaat:

Totaal van activa en passiva in jaarrekening 2014

81.817

overlopende activa en passiva zit in eindbalans

creditbedragen t.o.v. beginbalans 2015

- 610

splitsing nog te betalen bedragen naar nog te ontvangen bedragen

1.506

Totaal van activa en passiva in jaarrekening 2014

82.713